Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Lista ważniejszych publikacji  (List of the most important publications):

 

1)  „Poawaryjna rekonstrukcja dwóch wiaduktów kolejowych: Żelbetowego (ramowego i stalowego (blachownicowego) W KOPALNI Konin” K. Ukleja, R. Żywica,J. Ukleja,  - Konferencja naukowo - techniczna Awarie Budowlane - Szczecin-Międzyzdroje maj 1996T.2, 717-728.

2)   „Rekonstrukcja zabytkowego wiaduktu kolejowego o konstrukcji sklepionej w m. Łagów Lubuski przy zastosowaniu iniekcji i kotew sprężających” K. Ukleja,J. Ukleja, - Konferencja naukowo-techniczna Awarie Budowlane - Szczecin-Międzyzdroje maj 1996, T.2, 717-728.

3)   „Zastosowanie przenośnikowych mostów wantowych do przekraczania terenów osuwiskowych w kopalniach odkrywkowych” J. Ukleja - Górnictwo Odkrywkowe 1/96.

4)  „Obliczanie zasięgu osuwisk typu strukturalnego na poziomach transportowych w kopalniach odkrywkowych” J. Ukleja - Górnictwo Odkrywkowe 1/96.

5)  Metody i środki zapobiegania uszkodzeniom przenośników taśmowych związanych z osuwiskami w kopalinach odkrywkowych” J. Ukleja - Praca doktorska  Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 1996 r.

6)  „Problemy eksploatacyjne wiaduktów drogowych nad przenośnikami  taśmowymi w kopalniach odkrywkowych” J. Ukleja, K. Ukleja - Górnictwo Odkrywkowe 4/96

7)  „Poawaryjna naprawa żelbetowego, ramowego wiaduktu kolejowego” J. Ukleja, K. Ukleja, R Żywica - Inżynieria i budownictwo 8/96.

8)  „Analiza statyczna stalowych mostów kratowych zdeformowanych podczas eksploatacji” J. Ukleja, K. Ukleja, J Łuszczki - prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Warszawa 1-2/97.

9)  „Awaria stalowego wiaduktu kolejowego” J. Ukleja, K. Ukleja,  R Żywica - Inżynieria i budownictwo 6/97.

10)„Obliczanie zasięgu osuwisk typu strukturalnego na poziomach transportowych w kopalniach odkrywkowych” - referat na spotkaniu Polskiego Komitetu Geotechniki Oddział Dolnośląski, J. Ukleja,  Wrocław 09.01.1997r.

11)„Limiting of heavy metals (Pb, Zn, Cd., Cr, Cu, Ni) content in polluted soil and ground water by means of natural sorbents” J. Ukleja, K. Ukleja, B. Tatarczyk, A. Grzelak, J. Karpińska - Smulikowska, J.Rogut - US EPA, National Risk Management Research Laboratory, Cincinnati, OH, USA, grudzień 1997/styczeń 1998.

12)„Techniczno - ekonomiczne i społeczne uwarunkowania budowy składowisk odpadów w wyrobiskach poeksploatacyjnych kopalni odkrywkowych” J. Ukleja, K. Ukleja, B. Tatarczyk - Górnictwo Odkrywkowe 2-3/1998.

13)„Ochrona terenów wodonośnych miasta Wrocławia przed ich zanieczyszczeniem metalami ciężkimi” J. Ukleja, K. Ukleja, B. Tatarczyk - Górnictwo Odkrywkowe 4/98.

14)„Wstępne badania nad możliwością usuwania metali ciężkich z komunalnych osadów ściekowych metodą mikrobiologicznego ługowania” Karpińska – Smulikowska, J. Ukleja, K. Ukleja, B. Tatarczyk, Ogólnopolskie sympozjum naukowo techniczne „Bioremediacja gruntów”, Politechnika Śląska, Wisła-Bukowa 08-11 grudnia 1998 r.

15)„Stabilisation of a Road Body Shaped in a Slope Failure”, Dr Eng. JanuszUkleja, Prof. Dr Eng. KazimierzUkleja, , Barbara Tatarczyk, XIIth European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Geotechnical Engineering for Transportation Infrastructure, Amsterdam, The Netherlands 7 – 10 June 1999, A.A.Balkema, Rotterdam 1999r.

16)„Bio-Technological Conversion of Sludge into Organic Fertilizers” K. Ukleja, J. Ukleja, J. Cebula  - Specialised Conference on Disposal and Utilisation of Sewage Sludge: Treatment Methods and Application Modalities, 13-15 October 1999, Athens Greece, Organised by: IAWQ Specialist Group on Sludge Management, Greek National Committee of IAWQ, National Technical University of Athens, NAMA Consulting Engineers and Planners SA and Water Quality Institute of Denmark (VKI ).

17)„Określenie miarodajnych parametrów nadawy w projektowaniu konstrukcji silosów węglowych” J. Ukleja, K. Ukleja - Górnictwo Odkrywkowe 4-5/99.

18)„Stabilizacja korpusu drogowego uformowanego na zboczu osuwiskowym” J. Ukleja, K. Ukleja B. Tatarczyk - Górnictwo Odkrywkowe 4-5/99.

19)„Przestrzenna konstrukcja kratowa, zespolona z żelbetową płytą ortotropową w budownictwie mostowym” J. Ukleja, K. Ukleja, XLV Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i wodnej PAN i Komitetu Nauk PZITB, Wrocław –Krynica ,1999r.

20)„Najnowsze trendy w geoinżynierii w zakresie infrastruktury transportu u progu trzeciego tysiąclecia” - komunikat J. Ukleja,  K. Ukleja - Górnictwo Odkrywkowe 4-5/99.

21)„Przestrzenna konstrukcja kratowa zespolona z żelbetową płytą ortotropową w budownictwie mostowym”  J. Ukleja,  K. Ukleja – Inżynieria i Budownictwo 3’2000.

22)„Stabilizacja osuwiska strukturalnego w wyniku zastosowania cienkościennej przypory z grodzic stalowych” J. Ukleja, K. Ukleja – Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej 73, seria 40 Konferencje, XXIV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu Lądek zdrój , 12-16 marca 2001r.

23)„Biochemical Removal of Heavy Metals from Composting Sludge” J. Ukleja, K. Ukleja, T. Briseid, H.Mohn, G.Englund, F.Schuchardt, J. Cebula,IWA-International Water Association „Sludge Management Entering the 3rd Millennium –Industrial, Combined, Water and Wastewater Residues March 25-28, 2001, Taipei, Taiwan.

24)„Biochemical Conversion of Sewage Sludge in the Aspect of Heavy Metal Reduction”, J.Ukleja, K.Ukleja, J.Cebula, the 15th International Symposium on Environmental Biogeochemistry, Wroclaw, Poland 11-15, 2001.

25)„Posadowienie obiektów inżynierskich na utworach pylastych podatnych na upłynnianie”, J. Ukleja, - Górnictwo Odkrywkowe 4/2002 .

26)„Stateczność ociosów odkrywkowych wyrobisk skalnych””, J. Ukleja, Konferencja AGH -  XXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu, Zakopane 2002r,Geotechnika i budownictwo specjalne 2002.

27)„Geotechniczne uwarunkowania w projektowaniu i wykonawstwie obiektów mostowych”  J. Ukleja, K. Ukleja , II Sympozjum „Badania i diagnostyka mostów” Opole, 9-11 kwietnia 2003r. .

28)„Zwiększenie stateczności niestabilnego górotworu poprzez zastosowanie wymuszonego odwadniania wykorzystującego zjawiska podciśnienia i elektrokinezy”, XXIX Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu Zakopane, J. Ukleja,  K. Ukleja , 13-18 marca 2006r. Geotechnika i budownictwo specjalne.

29).”Możliwości poprawy estetyki istniejących mostów na terenie Wrocławia w aspekcie instalacji i urządzeń obcych”, J. Ukleja, P. Mrówczyński, ”Miejskie Obiekty Mostowe” – seminarium - Darłówko 7-8 wrzesień 2006r.

30)„Przemieszczalne mosty objazdowe i technologiczne do budowy obiektów komunikacyjnych”  J. Ukleja, Mosty Dolnośląskie - Biuletyn Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział Dolnośląski 2/2007.

31) „Dobór optymalnych metod przebudowy zabytkowych obiektów inżynierskich na przykładzie remontu mostów młyńskich we Wrocławiu”, J. Ukleja,Roczniki inżynierii budowlanej – Zeszyt9/2009  Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, Katowice 2009r.

32)„Wariantowe koncepcje remontu zabytkowych mostów Młyńskich we Wrocławiu uwzględniające wymogi i zalecenia konserwatorskie oraz aktualne normy”. J. Ukleja, Sympozjum: Trwałość materiałów i konstrukcji”. Kamień Śląski, 03-04.12.2009r.

33)„Determination of the railway retaining Wall dimensions and its foundation In difficult terrain and utility” J.Ukleja, D. Bęben, W. Anigacz, AGH Journal of Mining and Geoengineering, Vol.36, No.2, Kraków 2012r.

34)„Określenie wymiarów kolejowego muru oporowego i  jego posadowienia w trudnych warunkach terenowych i użytkowych” J. Ukleja, D. Bęben, W. Anigacz,  XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu, Wisła- Jawornik 2012r.

35)„Badania muru oporowego z wykorzystaniem georadaru” D. Bęben, J. Ukleja, W. Anigacz, Inżynieria i budownictwo, 8/2012.

36)“Diagnosis of the bedrock course and the retaining wall using the GPR”.Bęben D., Anigacz W., Ukleja A.:  NDT & E International, Elsevier2013.

37)“RC bridge span composed of 3D prefabricated steel truss as a self-supporting formwork” J. Ukleja, Concrete and Concrete Structures – 6-th International Conference, Slovakia, Guest Editors: Jan Bujnak and Josef Vican,Elsevier, Procedia Engineering,Volume 65, 2013, Pages 417–422.

38)„Geotechniczne aspekty stabilizacji obszarów zagrożonych osuwiskami”, J. Ukleja,Oficyna WydawniczaPolitechniki Opolskiej, Studia i Monografie z. 369, 2013.

39)„Wybrane aspekty analizy stateczności budowli infrastruktury kolejowej w ujęciu norm polskich i eurokodu w odniesieniu do technicznych specyfikacji interoperacyjności dotyczących infrastruktury” J. Ukleja, S. Bukowski, Przegląd Komunikacyjny, 9/2014.

40)„O remoncie zabytkowego wiaduktu kolejowego”, D. Bęben, J. Ukleja, W. Anigacz, Inżynieria i budownictwo, vol. LXX,2014, s.627-632.

41)Bęben D., Anigacz W., Ukleja J.: Analiza nośności i propozycja modernizacji łukowego wiaduktu kolejowego. Przegląd Komunikacyjny, 2015, nr 6, s.11-16.

42)„Ocena stateczności skarp i zboczy o zdeterminowanej powierzchni poślizgu metodą analizy równowagi przestrzennej bryły odłamu STAB-3D”. J. Ukleja, Materiały konferencyjne Ogólnopolskiej konferencji O!SUWISKO, 19-22.05.2015, Wieliczka, s. 73-75 (streszczenie).

43)„Stability estimation of slopes having their determined slip surface by means of STAB-3D method based on sliding body equilibrium analysis”, J. Ukleja, Geological Quarterly, 60 (3): 000-000, doi: 10.7306/gq.1276.

 

 

Stopnie naukowe (Academic degree)

1985 – mgr inż. budownictwa (Wydział Budownictwa, Politechnika Wrocławska); M.Sc. in Civil Engineering (Faculty of Civil Engineering, Wroclaw University of Technology)

1994-1996 – studia doktoranckie w zakresie górnictwa na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; Ph.D. study in mining at the AGH University of Science and Technology

1996 – dr inż. nauk technicznych, dyscyplina: górnictwo, specjalność: geomechanika, tytuł rozprawy:Metody i środki zapobiegania uszkodzeniom przenośników taśmowych związanych z osuwiskami w kopalniach odkrywkowych (Wydział Górniczy  Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie); Ph.D. in technical science, discipline: mining, specialization:  geomechanics, Ph.D. thesis: The methods and means of preventing damage to the beltconveyor conecteted with a landslides in the opencast mines (Faculty of Mining, AGH University of Science and Technology)


 

Doświadczenie zawodowe (PROFESSIONAL EXPERIENCE)


03.1991 – obecnie     Projektant i właściciel firmy – GEO-PRO-INŻ  Projekt

·         tworzenie dokumentacji technicznej na wszystkich etapach projektowych

·         prowadzenie firmy i kontakt z inwestorami i podwykonawcami

·         tworzenie ofert handlowych

·         przeprowadzanie nadzorów autorskich na terenie budowy

·         wykonywanie ekspertyz orzeczeń i opinii technicznych

·         wykonywanie badań geotechnicznych i pomiarów geodezyjnych

·         badania materiałowe elementów konstrukcji betonowych

·         wykonanie i nadzór nad próbnymi obciążeniami konstrukcji inżynierski

10.2008 – obecnie      Adiunkt - Politechnika Opolska

·         praca naukowo-dydaktyczna w zakresie geotechniki i ochrony środowiska

·         wykonywanie ekspertyz budowlanych

·         badania w laboratorium mechaniki gruntów


05.2006– 05.2008    Projektant - BSI Polska Sp. o o.o.

·         koordynacja procesu projektowego

·         praca jako generalny projektant złożonych wielobranżowych inwestycji

·         wykonywanie projektów mostów na terenie Polski i Niemiec

·         weryfikacja projektów

·         tworzenie ofert handlowych i opracowywanie koncepcji przed projektowych

·         obliczenia nośności obiektów inżynierskich

·         wykonywanie inwentaryzacji

·         kosztorysowanie

10.2000 – 06.2002    Adiunkt - Politechnika Wrocławska

·         praca naukowo-dydaktyczna w zakresie geotechniki

·         badania w laboratorium mechaniki gruntów

01.1986 – 02.2006    Adiunkt i Projektant – IGO Poltegor- Instytut

·         kierowanie pracownią Geotechniki i Inżynierii Środowiska

·         praca naukowa w zakresie geotechniki,  ochrony środowiska i mostów

·         tworzenie kompleksowej dokumentacji technicznej obiektów inżynierskich uczestnictwo w koordynacji międzynarodowych zespołów badawczych

·         badania w laboratorium mechaniki gruntów

·         przeprowadzanie nadzorów autorskich na terenie budowy

·         wykonywanie ekspertyz orzeczeń i opinii technicznych

·         wykonywanie badań geotechnicznych i pomiarów geodezyjnych

·         badania materiałowe elementów konstrukcji betonowych

·         wykonanie i nadzór nad próbnymi obciążeniami mostów

Uzyskane uprawnienia:

·         uprawnienia budowlane Nr 337/90/UW w specjalności konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie projektowania mostów  i kierowania budową i robotami mostowymi

·         członek Dolnośląskie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr: DOŚ/BO/4416/01 od 2001 roku

·         uprawnienia Rzeczoznawcy Bu++dowlanego w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie mostów (decyzja Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB nr RZE/X/0045/09), wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych w pozycji 7/10/R/C

Praktyki zagraniczne i udział w konferencjach międzynarodowych

·         W 1995-98 roku w ramach programu MOS-EPA współpraca z przedstawicielami Environmental Protection Agency USA Ohio Cincinnati w  ramach tematu dotyczącego ochrony środowiska (praktyka w USA październik 1997 - OHIO, MONTANA, WISCONSIN).

·         Od roku 1997 –2002 w ramach programu Inco-Copernicus U.E. ścisła współpraca (kilka spotkań rocznie) z przedstawicielami  instytutów i uczelniami współpracującymi z IGO Poltegor-Instytut:

·         University of Horticulture and Food Industry – Budapeszt, Węgry

·         SINTEF oraz NIVA – Oslo, Norwegia

·         TNO – Appeldorn, Holandia

·         Instytut fur Technologie FAL – Braunschweig, Niemcy

·         W 1999 roku uczestnictwo w międzynarodowej konferencji XIIth European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering Geotechnical Engineering for Transportation Infrastructure, Amsterdam, The Netherlands 7 – 10 June 1999,

·         W 1999 roku uczestnictwo w międzynarodowej konferencji IAWQ w Atenach 13-15 październik 1999r pt.: Specialised Conference on Disposal and Utilisation of Sewage Sludge,

·         W 2001 roku uczestnictwo i wygłoszenie referatu w międzynarodowej konferencji IWA- International Water Association , która odbyła się w Taipei na Tawanie pt.: „Sludge Management Entering the 3rd Millennium –Industrial, Combined, Water and Wastewater Residues” 25-28 marzec, 2001,

·         Trzykrotny (2001r, 2002r, 2006r) udział w konferencjach XXIV, XXV i XXIX Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu (2 wygłoszone referaty, 1 zgłoszony).

·         W 2015r udział  w ogólnopolskiej konferencji O!SUWISKO, 19-22.05.2015, Wieliczka.

 

 

Joomla templates by a4joomla