Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

Wykaz ciekawszego oprogramowania naukowo-inżynierskiego

 przeznaczonego do

 

1.      analizy MES-MKEB problemu współdziałania układu „ława fundamentowa-nieliniowo odkształcalne podłoże gruntowe” (S3BF),

2.      wyznaczania sił w kratownicach stalowych w pożarze zmodyfikowaną metodą sił (SKOFETEM),

3.      identyfikacji parametrycznej sprężysto-plastycznych modeli gruntów (AL3OS),

4.      nieliniowej analizy MES zagadnień geotechnicznych (PaFEM).

 

Oferowany zakres działalności – opracowania z zakresu geotechniki,

obejmujące w szczególności

 

1.      analizę posadowienia w złożonych warunkach geotechnicznych,

2.      obliczenia inżynierskie i analizę zagadnień geotechnicznych (z wykorzystaniem metod numerycznych i złożonych modeli gruntów),

3.      ekspertyzy związane z analizą wyników badań gruntów.

 

 

Wykaz ważniejszych publikacji

 

1.      Fedczuk P., Gryczmański M.: Zastosowanie badań presjometrycznych do estymacji parametrów nieliniowych modeli gruntów. VII KKMGiF, T.1, Poznań 1984, 195-201

2.      Fedczuk P.: Analiza MES-MKEB sztywnego fundamentu na nieliniowo-odkształcalnym podłożu. XI KKMGiF, Gdańsk 1997, T. 2, 231-236

3.      Fedczuk P., Skowroński W.: Fire study of steel trusses in interacting systems of tall buildings. 5th International Conference on Tall Buildings, Edited by : Y.K.Cheung, A.K.H.Kwan, Vol. 1, Hong Kong 1998, 288-293

4.      Fedczuk P.: Numeryczna symulacja badania trójosiowego. XLV KN KILiW PAN i KN PZITB, Wrocław-Krynica 1999, T. 5, 107-114

5.      Fedczuk P., Skowroński W.: Nonlinear Analysis of Plane Steel Prestressed Truss in Fire. Journal of Civil Engineering and Management, 2002, Vol. VIII, No 3, 177-183

6.      Fedczuk P.: Przyrostowe równanie konstytutywne dla sprężysto–plastycznego modelu gruntu nienawodnionego. XIV KKMGiIG i III OKMG, ZN PB, Budownictwo, Zeszyt 28, Tom 2, WPB, Białystok 2006, 83-92

7.      Skowroński W. i inni (współautor: Fedczuk P.): Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany, Arkady, Warszawa 2008

8.      Fedczuk P.: Analiza MES-MKEB nieliniowego problemu współdziałania ławy fundamentowej z podłożem gruntowym. Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 34, Z. 2, Kraków 2010, 231-238

9.      Fedczuk P.: Identyfikacja parametrów sprężysto-plastycznych modeli gruntów metodą równoczesną. Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 35, Z. 2, Kraków 2011, 201-208

10.  Fedczuk P., Elasto-plastic model of unsaturated soil, XXXV ZSMGIG, AGH Journal of Mining and Geoengineering, Vol. 36, No. 2, Kraków 2012, 137-144

11.  Fedczuk P., Identyfikacja parametrów sprężysto-plastycznych modeli gruntów metodą mieszaną, Inżynieria i Budownictwo, Warszawa, 8/2012, 433-435

 

 

Dr inż. Paweł Fedczuk pracuje w Katedrze Geotechniki i Geodezji Politechniki Opolskiej na stanowisku adiunkta jako specjalista geotechnik. Jest współautorem i autorem szeregu opracowań (publikacji, prac naukowo-badawczych, ekspertyz i programów komputerowych) z zakresu geotechniki. Jest członkiem Polskiego Komitetu Geotechniki, International Society for Soils Mechanics and Geotechnical Engineering, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Komitetu Nauki PZITB. Posiada certyfikat PKG nr 176 potwierdzający jego kwalifikacje i doświadczenie zawodowe z zakresu geotechniki.

Studiował budownictwo lądowe (w specjalności: konstrukcje budowlane i  inżynierskie) w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu. Od 1981 roku pracuje na Wydziale Budownictwa w zespole zajmującym się geotechniką. Działając w grupie kierowanej przez Prof. zw. dr hab. inż. M. Gryczmańskiego uczestniczył (jako współautor) m.in. w opracowaniu:

a)        presjometrycznej metody identyfikacji parametrycznej modeli gruntów słabych,

b)        optymalizacji sposobów wzmocnienia nasypów kolejowych i podtorza,

c)        zastosowania metod udarowych do wzmacniania podłoża i wykonywania kolumn kamiennych.

W tym samym czasie – zajmował się indywidualnie problematyką numerycznej analizy zagadnień współdziałania układu „fundament-podłoże” z wykorzystaniem nieliniowych modeli gruntów. W ramach (napisanej pod kierunkiem Prof. M. Gryczmańskiego i obronionej w 1993 roku) pracy doktorskiej rozwinął koncepcję zastosowania kombinacji Metod: Kontaktowych Elementów Brzegowych i Elementów Skończonych do analizy zagadnienia interakcji ławy fundamentowej z nieliniowo-odkształcalnym podłożem gruntowym. Współpracował także z Prof. zw. dr hab. inż. W. Skowrońskim, pomagając w zastosowaniu zmodyfikowanej metody sił do analizy zachowania kratownic stalowych w pożarze (z uwzględnieniem nieliniowości fizycznej stali).

Po obronie pracy doktorskiej zajmował się samodzielnie m.in. opracowaniem:

a)        koncepcji specyfikacji parametrów sprężysto-plastycznych modeli gruntów (z wykorzystaniem technik optymalizacyjnych i numerycznej symulacji ścieżek naprężenia),

b)        sposobu zagęszczenia węgla na składowiskach i metody jego kontroli.

Jest autorem programu komputerowego do nieliniowej analizy MES zagadnień geotechnicznych, rozwijanego do dziś. Aktualnie zajmuje się problematyką gruntów nienawodnionych, opracowując kompleksowy model częściowo nawodnionego ośrodka gruntowego.

Prowadzi zajęcia ze studentami z przedmiotów geotechnicznych: Mechanika gruntów, Fundamentowanie, Soil mechanics i Foundation engineering.

Joomla templates by a4joomla