Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Stopnie naukowe (Academic degree)

 

2000 – mgr inż. budownictwa (Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska); M.Sc. in Civil Engineering (Faculty of Civil Engineering, Opole University of Technology)

2000-2004 – studia doktoranckie w zakresie budownictwa na Politechnice Krakowskiej; Ph.D. study in civil engineering at the Krakow University of Technology

2005 – dr inż. nauk technicznych, dyscyplina: budownictwo, specjalność: budowa mostów, tytuł rozprawy: Współpraca gruntu i konstrukcji mostowych wykonywanych ze stalowych blach falistych (Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska); Ph.D. in technical science, discipline: civil engineering, specialization: bridge construction, Ph.D. thesis: Interaction of soil and bridge structures made from corrugated steel plates (Faculty of Civil Engineering, Opole University of Technology)

2013 – dr hab. nauk technicznych, dyscyplina: budownictwo, specjalność: budownictwo komunikacyjne, tytuł: cykl publikacji pt. Wpływy obciążeń ruchomych na przepusty ze stalowych blach falistych (Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska); D.Sc. in technical science, discipline: civil engineering, specialization: transportation engineering, D.Sc. thesis: Moving load impacts on corrugated steel plate culverts (Faculty of Civil Engineering, Opole University of Technology)

Short information – CV:

 

Damian Bęben, PhD., D.Sc. Eng. graduated from the Faculty of Civil Engineering at the Opole University of Technology – OUTech (2000)then he attended PhD studies at the Faculty of Civil Engineering of the Cracow University Technology (2000-2004). In 2005, he defended the Ph.D. thesis at the Faculty of Civil Engineering OUTechOn 25 June 2013, the Council of the Faculty of Civil Engineering OUTech gave him D.Sc. (habilitation) in technical sciences, discipline: civil engineering and specialization: transportation engineeringFrom 1 October 2013 he has been employed as an associate professor in the Department of Geotechnics and Geodesy at OUTech.

He is the author and co-author of 2 booksover 120 scientific publicationsincluding several articles published in international journals indexed at the Journal Citation Index (JCR). The summarized impact factor (IF) nearly equal to 20. The number of citations according to the database Web of Science (WoS) is 99 and Hirsch index calculated according to the WoS is equal to 6.

He has also conducted the invited lectures at foreign universities (Pretoria - South Africa, Seoul - South Korea, Salerno and Pavia - ItalyLa Coruna  Spain, Brno - Czech Republic, Faro - PortugalZilina - Slovakia). He received numerous scholarships, including the Foundation for Polish Science (2005, 2006) and the Ministry of Science and Higher Education for outstanding young scientists (2010-2013), as well as numerous awards of Rector of the OUTech for scientific activityHas been awarded the "2011 Outstanding Reviewerfrom the American Society of Civil Engineers, for their contribution to the development of the reputable journal - Journal of Bridge Engineering. He also received two scholarships of the AKROPOL programimplemented by the OUTech from the European Social Funds.

He was a member of the scientific committees of 15 national and international conferences, and is currently a member of the scientific councils in 5 foreign journalsHe is an expert of the Polish National Center for Research and Development and HORIZON 2020. He has participated in 8 research projects (domestic and foreign). He led three research projects carried out with other research units from abroad, and in cooperation with the company. Currently, he is the auxiliary promoter in two Ph.D. thesisDamian Bęben made more than 60 review articles for several international scientific journals indexed at the JCR.

He is working closely with industry, for which made nearly 100 different works. His research interests are formed within the bridge engineering, geotechnical and environmental protection in civil engineering. He is a member of international organizations: International Association for Bridge Maintenance And Safety (IABMAS), International Association for Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE), International Association of Computer Science and Information Technology (IACSIT) and several committees of the Transportation Research Board (TRB).

 

Krótka informacja – CV:

 

Dr hab. inż. Damian Bęben ukończył studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej w roku 2000, następnie uczęszczał na studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej (2000-2004). W roku 2005 obronił na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej pracę doktorską. W dniu 25 czerwca 2013 roku Rada Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej nadała Mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo i specjalności budownictwo komunikacyjne. Od 1 października 2013 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Geotechniki i Geodezji Politechniki Opolskiej.

Jest autorem i współautorem 2 książek, ponad 120 publikacji naukowych, w tym kilkunastu artykułów opublikowanych w międzynarodowych periodykach indeksowanych na liście Journal Citation Index (JCR), o sumarycznym impact factorze IF równym prawie 20. Liczba cytowań według bazy Web of Science (WoS) wynosi 99, a Indeks Hirscha obliczony również według WoS jest równy 6.

Prowadził także wykłady na zaproszenie zagranicznych uniwersytetów (Pretoria – RPA, Seul – Korea Południowa, Salerno i Pavia – Włochy, La Coruna – Hiszpania, Brno – Czechy, Faro – Portugalia, Żylina – Słowacja). Otrzymał liczne stypendia, w tym Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2005, 2006) i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2010-2013), a także liczne nagrody JM Rektora Politechniki Opolskiej za działalność naukową. Uzyskał wyróżnienie „2011 Oustanding Reviewer” od American Society of Civil Engineers, za wkład w rozwój renomowanego czasopisma Journal of Bridge Engineering. Uzyskał również dwa stypendia programu AKROPOL, realizowanego przez Politechnikę Opolską z funduszy europejskich.

Był członkiem komitetów naukowych 15 konferencji krajowych i zagranicznych, a także aktualnie jest członkiem rad naukowych w 5 czasopismach zagranicznych. Jest ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i programu HORIZON 2020. Brał udział w 8 projektach badawczych (krajowych i zagranicznych). Kierował trzema projektami badawczymi realizowanymi z innymi jednostkami badawczymi z zagranicy, jak i we współpracy z przedsiębiorstwem. Aktualnie jest promotorem pomocniczym w dwóch przewodach doktorskich. Dr hab. inż. Damian Bęben sporządził ponad 60 recenzji artykułów do kilkunastu zagranicznych czasopism naukowych indeksowanych na liście JCR.

Ściśle współpracuje z przemysłem, dla którego wykonał blisko 100 różnych opracowań. Jego zainteresowania naukowo-badawcze kształtują się w obrębie inżynierii mostowej, geotechniki i ochrony środowiska w budownictwie komunikacyjnym. Jest członkiem międzynarodowych organizacji naukowo-technicznych: International Association for Bridge Maintenance And Safety (IABMAS), International Association for Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE), International Association of Computer Science and Information Technology (IACSIT) i kilku komitetów przy Transportation Research Board (TRB).

 

Lista ważniejszych publikacji (List of the most important publications):

 

A) Monografie (Books):

 

[1]    Bęben D.: Ochrona środowiska w budownictwie komunikacyjnym. Wybrane zagadnienia. Studia i Monografie z. 253, Politechnika Opolska, Opole, 2009.

[2]    Mańko Z., Stankiewicz B., Bęben D.: Walka z hałasem komunikacyjnym w miastach. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław–Opole, kwiecień 2002.

 

A1) Rozdziały w monografii (Chapters in the books)

 

[1]    Implementing Innovative Ideas in Structural Engineering and Project Management (Edited by Saha, S., Zhang, Y.X., Yazdani, S., and Singh, A.). Beben D.: Dynamic testing of soil-steel composite railway bridge. ISEC Press, 2015, pp. 99-104.

[2]    Wybrane problemy budownictwa. Praca zbiorowa pod redakcją J. Sobczak-Piąstka i A. Podhorecki. Bęben D.: Odpowiedź kolejowego mostu gruntowo-stalowego na obciążenie dynamiczne. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015, s. 181-188.

[3]    Bęben D., Drożdżol K.: Technika grzewcza, wentylacyjna i systemy kominowe. Aktualne trendy w badaniach naukowych i bezpieczeństwie. Praca zbiorowa. Opole 2014, s. 1-236.

[4]    Life-Cycle of Structural Systems: Design, Assessment, Maintenance and Management (Editors: Hitoshi Furuta, Dan M. Frangopol and Mitsuyoshi Akiyama). Beben D.: Monitoring of corrugated steel plate culvert under service live loads. Taylor & Francis Group, 2014, pp. 2040-2047.

[5]    Bridge Maintenance, Safety, Management and Life Extension (Editors: Airong Chen, Dan M. Frangopol, Xin Ruan). Bęben D., Stryczek A.: Numerical analysis of soil-steel bridge with RC slab. Taylor & Francis Group, 2014, pp. 21082115.

[6]    Bridge Maintenance, Safety, Management and Life Extension (Editors: Airong Chen, Dan M. Frangopol, Xin Ruan). Bęben D., Anigacz W.: Interferometric radar application for dynamic testing of bridge structures. Taylor & Francis Group, 2014, pp. 22892296.

[7]    Wybrane zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie. Praca zbiorowa pod redakcją Rak A., Boychuk V., Baran W. Rozdział 6: Bęben D.: Problem rozwoju szlaków transportowych w aspekcie wdrażania program Natura 2000. Opole 2014, s. 69-80.

[8]    Durability of Bridge Structures (Editor: Khaled M. Mahmoud), Chapter 22: Bridge monitoring: Beben D., Anigacz W., Mordak A. GPR testing of reinforced concrete viaduct beams. Taylor&Francis Group, 2013, pp. 245-252.

[9]    Durability of Bridge Structures (Editor: Khaled M. Mahmoud), Chapter 23: Bridge monitoring: Beben D., Anigacz W.: Monitoring of soil-steel railway bridge under service loads, Taylor&Francis Group, 2013, pp. 253-262.

[10]  Bridge Maintenance, Safety, Management and Life-Cycle Optimization (Editors: Frangopol D., Sause R., Kusko Ch.). Chapter: Construction, architecture & testing of soil-steel bridges: Kurzynski J., Beben D., Manko Z.: Rehabilitation of old arch bridges using corrugated shell structures. Taylor & Francis Group 2010, pp. 29492956.

[11]  Bridge Maintenance, Safety, Management and Life-Cycle Optimization (Editors: Frangopol D., Sause R., Kusko Ch.). Chapter: Construction, architecture & testing of soil-steel bridges: Beben D., Manko Z.: Dynamic analysis of soil-steel arch road bridges. Taylor & Francis Group 2010, pp. 29362943.

[12]  Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa, Tom VI: Badawczo-Projektowe Zagadnienia w Budownictwie (Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Łapko, Mirosława Broniewicza, Jolanty Anny Prusie). Rozdział 1: Teoria konstrukcji, Bęben D., Mańko Z.: Analiza statyczna mostu gruntowo-stalowego wykonanego z blach falistych. Polska Akademia Nauk Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008, s. 15–23.

[13]  Bridge Maintenance, Safety, Management, Health Monitoring and Informatics (Editors: Koh & Frangopol D.) Beben D., Manko Z.: Dynamic behaviour of soil-steel road bridge made from corrugated plates. Taylor & Francis Group, 2008, pp. 24222433.

[14]  Bridge Maintenance, Safety, Management, Health Monitoring and Informatics (Editors: Koh & Frangopol D.) Beben D., Manko Z.: Analysis of steel-soil bridge structure made of corrugated plate. Taylor & Francis Group, 2008, pp. 11201127.

[15]  Bridge Maintenance, Safety, Management, Health Monitoring and Informatics (Editors: Koh & Frangopol D.) Beben D., Manko Z.: Modal analysis of corrugated steel flexible shell bridge structure before backfilling. Taylor & Francis Group, 2008, pp. 32243233.

 

B) Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) (Research papers published in journals indexed at the JCR)

 

[1]        Beben D.: Backfill corrosivity around corrugated steel plate culverts. Journal of Performance of Constructed Facilities, American Society of Civil Engineers (ASCE), vol. 29, 2015, no. 6, pp. 04014159-1-10.

[2]        Beben D., Stryczek A.: Numerical analysis of corrugated steel plate bridge with reinforced concrete relieving slab. Journal of Civil Engineering and Management, Taylor&Francis, doi:10.3846/13923730.2014.914092

[3]        Beben D.: Field performance of corrugated steel plate road culvert under normal live load conditions. Journal of Performance of Constructed Facilities, American Society of Civil Engineers (ASCE), vol. 27, 2013, no. 6, pp. 807–817.

[4]        Beben D.: Experimental study on dynamic impacts of service train loads on a corrugated steel plate culvert. Journal of Bridge Engineering, American Society of Civil Engineers (ASCE), vol. 18, 2013, no. 4, pp. 339–346.

[5]        Beben D.: Dynamic amplification factors of corrugated steel plate culverts. Engineering Structures, Elsevier, vol. 46, January 2013, pp. 193–204.

[6]        Beben D., Anigacz W., Ukleja J.: Diagnosis of bedrock course and retaining wall using GPR. NDT & E International, Elsevier, 2013, vol. 59, pp. 77-85.

[7]        Beben D.: Corrugated steel plate (CSP) culvert response to service train loads. Journal of Performance of Constructed Facilities, American Society of Civil Engineers (ASCE), 2012. Doi: 10.1061/(ASCE)CF.1943-5509.0000422.

[8]        Beben D.: Numerical study of performance of soil-steel bridge during soil backfilling. Structural Engineering & Mechanics. An International Journal, Techno-Press, vol. 42, 2012, no. 4. pp. 571587.

[9]        Beben D., Mordak A., Anigacz W.: Identification of viaduct beam parameters using the Ground Penetrating Radar (GPR) technique. NDT & E International, Elsevier, vol. 49, 2012, no. 5, pp. 18–26.

[10]     Beben D.: Crossings for animals – an effective method of conservation of wild fauna. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, Taylor&Francis, vol. 20, 2012, no. 1, pp. 86–96.

[11]     Beben D.: Application of the interferometric radar for dynamic tests of corrugated steel plate (CSP) culvert. NDT & E International, Elsevier, vol. 44, 2011, no. 5, pp. 405–412.

[12]     Beben D., Manko Z.: Influence of selected hydrophobic agents on some properties of autoclaving cellular concrete (ACC). Construction and Building Materials, Elsevier, vol. 25, 2011, no. 1, pp. 282–287.

[13]     Beben D., Manko Z.: Dynamic testing of a soil-steel bridge. Structural Engineering & Mechanics. An International Journal, Techno-Press, vol. 35, 2010, no. 3, pp. 301–314.

[14]     Beben D., Manko Z.: Static tests on a soil-steel bridge structure with a relieving slab. Structure and Infrastructure Engineering, Taylor&Francis, vol. 6, 2010, no. 3, pp. 329–346.

[15]     Beben D.: Numerical analysis of soil-steel bridge structure. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, vol. 4, 2009, no. 1, pp. 13–21.

[16]     Manko Z., Beben D.: Dynamic testing of a corrugated steel arch bridge. Canadian Journal of Civil Engineering, National Research Council, vol. 35, 2008, no. 3, pp. 246–257.

[17]     Manko Z., Beben D.: Influence of road pavement on behaviour of soil-steel bridge structure. Stahlbau, Ernst&Sohn, vol. 76, Dezember 2007, no. 12, pp. 905–915.

[18]     Manko Z., Beben D.: Research on steel shell of a road bridge made of corrugated plates during backfilling. Journal of Bridge Engineering, ASCE, vol. 10, 2005, no. 5, pp. 592–603.

[19]     Manko Z., Beben D.: Tests during three stages of construction of a road bridge with a flexible load-carrying structure made of Super Cor type steel corrugated plates interacting with soil. Journal of Bridge Engineering, ASCE, vol. 10, 2005, no. 5, pp. 570–591.

[20]     Manko Z., Beben D.: Static load tests of a road bridge with a flexible structure made from Super Cor type steel corrugated plates. Journal of Bridge Engineering, ASCE, vol. 10, 2005, no. 5, pp. 604–621.

 

C) Publikacje naukowe w czasopismach krajowych (Research papers published in national journals)

 

[1]    Bęben D., Ocik Ł.: Rola zasypki w gruntowo-powłokowych obiektach mostowych. Drogownictwo, vol. LXXI, 2016, nr 1, s. 15-21.

[2]    Bęben D., Ukleja J., Anigacz W.: Analiza nośności i propozycja modernizacji łukowego wiaduktu kolejowego. Przegląd Komunikacyjny, vol. LXX, 2015, nr 6, s. 11-16.

[3]    Bęben D., Anigacz W.: Budowa najdłuższego tunelu drogowego w Japonii. Drogownictwo, vol. LXX, 2015, nr 2, s. 68-69.

[4]    Bęben D., Wrzeciono M.: Analiza numeryczna mostu gruntowo-stalowego. Budownictwo i Architektura, vol. 13, 2014, nr 2, s. 153-161.

[5]    Bęben D., Anigacz W.: Most Lupu w Szanghaju – przykład nowoczesnego budownictwa mostowego. Drogownictwo, vol. LXIX, 2014, nr 10, s. 344-345.

[6]    Bęben D., Ukleja J., Anigacz W.: O remoncie zabytkowego wiaduktu kolejowego. Inżynieria i Budownictwo, vol. LXX, 2014, nr 11, s. 627-632.

[7]    Bęben D., Anigacz W.: Najciekawsze mosty Nowego Jorku. Drogownictwo, vol. LXIX, 2014, nr 2, s. 72-74.

[8]    Bęben D., Stryczek A.: Analiza numeryczna mostu gruntowo-stalowego z żelbetową płytą odciążającą. Kwartalnik Instytutu Badawczego Dróg i Mostów „Road and Bridges - Drogi i Mosty”, vol. 13, 2014, nr 1, s. 5-22.

[9]    Bęben D.: Ocena korozyjności zasypek gruntowych wokół przepustów drogowych. Kwartalnik Instytutu Badawczego Dróg i Mostów „Road and Bridges - Drogi i Mosty”, vol. 12, 2013, nr 3, s. 255-268.

[10]     Bęben D.: Zagadnienia projektowe i błędy wykonawcze mostowych konstrukcji gruntowo-stalowych. Drogownictwo, vol. LXVIII, 2013, nr 3, s. 74-79.

[11]     Bęben D., Mordak A.: O historii pierwszego żelaznego mostu podwieszonego w Szwecji. Inżynieria i Budownictwo, vol. LXVIII, 2012, nr 8, s. 450.

[12]     Bęben D., Ukleja J., Anigacz W.: Badania muru oporowego z wykorzystaniem georadaru. Inżynieria i Budownictwo, vol. LXVIII, 2012, nr 8, s. 413417.

[13]     Bęben D., Mordak A., Anigacz W.: Zastosowanie techniki georadarowej do ustalenia parametrów belek mostowych. Kwartalnik Instytutu Badawczego Dróg i Mostów „Drogi i Mosty”, 2011, nr 3, s. 5–22.

[14]     Bęben D.: Zanieczyszczenia wód i gruntów wywołane eksploatacją tras drogowych. Drogownictwo, vol. LXVI, 2011, nr 9, s. 289299.

[15]     Bęben D.: Badania doświadczalne kolejowego przepustu z blach falistych pod obciążeniem eksploatacyjnym przy wykorzystaniu radaru interferencyjnego. Kwartalnik Instytutu Badawczego Dróg i Mostów „Drogi i Mosty”, 2011, nr 1-2, s. 5–20.

[16]     Bęben D.: Zanieczyszczenie i ochrona powietrza wokół szlaków transportowych. Drogownictwo, vol. LXVI, 2011, nr 3, s. 82–89.

[17]     Bęben D.: Most Ponte Coperto w Pawi – od starożytności do teraźniejszości. Inżynieria i Budownictwo, vol. LXVI, 2010, nr 10, s. 565–566.

[18]     Bęben D.: Hałas wokół szlaków transportowych. Drogownictwo, vol. LXV, 2010, nr 9, s. 293304.

[19]     Bęben D.: Deformacje powłoki mostu wykonanej z blach falistych podczas zasypywania gruntem. Kwartalnik Górnictwo i Geoinżynieria, 2010, zeszyt 2, s. 97–104.

[20]     Bęben D.: Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 a rozwój szlaków transportowych. Kwartalnik Instytutu Badawczego Dróg i Mostów „Drogi i Mosty”, Warszawa 2009, nr 4, s. 5–23.

[21]     Bęben D.: Metody bezwykopowe – alternatywa dla tradycyjnych wykopów otwartych. Inżynieria Bezwykopowa, maj – czerwiec 2009, s. 80–87.

[22]     Beben D.: Deformation of a soil-steel structure. Roczniki Inżynierii Budowlanej, Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, 2008, zeszyt 8, s. 7–10.

[23]     Bęben D.: Trwałość konstrukcji gruntowo-stalowych. Roczniki Inżynierii Budowlanej, Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, 2009, zeszyt 9, s. 17–20.

 

[24]     Bęben D.: Przejścia dla zwierząt na drogach. Drogownictwo, vol. LXIV, 2009, nr 2, s. 43–47.

Joomla templates by a4joomla